pozyczka

„Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu”


Projekt kluczowy w ramach PO IG - Partner w Konsorcjum

Opis projektu
Celem projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głownie dla produktów spożywczych.
Na projekt składało się dziewięć zadań badawczych, a związanych m.in. z opracowaniem kompozycji polimerowych, syntezą składników dodatkowych, ustaleniem warunków przetwórczych na etapie wytłaczania i termoformowania, określeniem niektórych właściwości fizykochemicznych i użytkowych, badaniami biodegradacji oraz stwierdzeniem zgodności otrzymanych wyrobów z wymogami norm międzynarodowych.
Głównym efektem projektu było uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji folii pod termoformowanie, przeznaczonej do wytwarzania ostatecznego wyrobu gotowego w postaci biodegradowalnych opakowań dla produktów spożywczych.

Całkowita wartość projektu: 19.400.000 PLN
Sfinansowane ze środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%, Krajowe Środki Publiczne 15%.
Okres realizacji projektu: 01.01.2009 r. do 31.03.2013 r.
 
margen 

„Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania”


Wsparcie B+R w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ - Partner Konsorcjum

Opis projektu
Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

Całkowita wartość projektu: 12.917.742 PLN
Sfinansowane ze środków: NCBiR
Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. do 31.01.2016 r.
 

„Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze”


Projekt badawczy rozwojowy - Wnioskodawca

Opis projektu
Celem projektu było opracowanie procesu technologicznego wytwarzania (w tym receptury) tworzywa całkowicie biodegradowalnego na bazie skrobi oraz opracowania technologii oraz urządzeń do wytłaczania z niego folii. Na podstawie uzyskanych wyników projektu opracowano technologię wytwarzania tworzywa biodegradowalnego o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i ograniczonej chłonności wody w porównaniu do czystej skrobi plastyfikowanej oraz całkowitej biodegradacji i nietoksyczności w środowisku naturalnym. Wyniki posłużyły także do opracowania wytycznych do wytwarzania opracowanego tworzywa w skali przemysłowej w konkurencyjnej cenie w stosunku do obecnie oferowanych biodegradowalnych tworzyw z importu i obecnie stosowanych tworzyw syntetycznych. W ramach projektu opracowano także technologię wraz z wytycznymi konstrukcyjnymi urządzeń do wytłaczania folii z tworzywa biodegradowalnego.

Całkowita wartość projektu: 1.950.000 PLN
Sfinansowane ze środków: NCBIR
Okres realizacji projektu: 01.11.2010 r. do 31.10.2013 r.
 

„Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektronów z poliolefin krystalicznych”


Projekt badawczy: „OPUS” - Partner Konsorcjum

Opis projektu
Projekt jest rozszerzeniem wstępnych prac prowadzonych w Instytucie, związanych z wytwarzaniem i badaniem tworzyw o właściwościach piezoelektrycznych. Zauważono, że obok PVDF (polifluorku winylidenu), podobne właściwości wykazują poliolefiny krystaliczne, poddane odpowiedniej modyfikacji fizycznej. Projekt dotyczy poliolefin typu PP lub HDPE, które są o wiele tańsze niż PVDF, łatwo dostępne i łatwo przetwarzalne.

Całkowita wartość projektu: 1.128.000 PLN
Sfinansowane ze środków: NCN
Okres realizacji projektu: projekt w realizacji na 36 miesięcy
 

 „Wykorzystanie wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego do sieciowania biodegradowalnych materiałów polimerowych”


Konkurs „SONATA 4” - Wnioskodawca

Opis projektu
Projekt ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej, chemii, fizyki, radiochemii, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych i mikrobiologii. Celem projektu jest wykonanie prac naukowo-badawczych w zakresie modyfikowania niektórych właściwości polilaktydu (PLA) przy użyciu wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego oraz innych polimerów biodegradowalnych. Prace badawcze realizowane są w czterech głównych obszarach: (a) wytwarzania materiałów, (b) modyfikowania radiacyjnego, (c) badań właściwości fizykomechanicznych oraz (d) badań degradacji lub biodegradacji. Jego efektami będą poznanie wpływu promieniowania β na właściwości polimerów biodegradowalnych i ich mieszanin z PLA, małocząsteczkowych związków wielofunkcyjnych na efektywność sieciowania, a także obróbki radiacyjnej na podatność na degradację w wybranych warunkach środowiskowych.

Całkowita wartość projektu: 460.000 PLN
Sfinansowane ze środków: NCN
Okres realizacji projektu: 11.07.2013 r. do 10.07.2016 r.
 

„Uruchomienie produkcji specjalistycznych pojemników z tworzyw polimerowych przeznaczonych do przechowywania chusteczek dezynfekcyjnych”


Projekt celowy - Wykonawca

Opis projektu
Głównym celem projektu było uruchomienie produkcji specjalistycznych pojemników przeznaczonych do przechowywania chusteczek dezynfekcyjnych przy współpracy z firmą ETT, która od kilku lat wprowadzała na rynek Polski chusteczki dezynfekcyjne wykorzystując opakowanie pochodzące z importu. W celu wyeliminowania pojemników z importu, które podlegały częstym reklamacjom firma postanowiła zaprojektować nowy pojemnik oraz wykonać w ramach projektu formy do wykonania pojemnika podstawowego i zamknięcia eliminując wady występujące w dotychczasowych pojemnikach. Nowo opracowane opakowanie jest obecnie atutem firmy w walce z konkurencją zarówno na rynku Polskim jak i Europejskim. Znamienne dla naszego rozwiązania jest nowe rozwiązanie zamknięcia polepszające szczelność oraz dobór tworzywa. Wykorzystana została tu technologia wytłaczania z rozdmuchiwaniem oraz wtryskiwania. Pomimo faktu, że podstawy technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem są znane w Kraju od dawna jednak ustalenie dokładnych parametrów wymagało wielu prób i doświadczeń. Poprzez wytypowane gatunki tworzyw polimerowych poprawiona została wydajność procesu, oraz polepszono wytrzymałość zawiasu pozwalającego wykorzystać wielokrotnie opakowanie na chusteczki dezynfekcyjne.

Całkowita wartość projektu: 290.000 PLN
Sfinansowane ze środków: FSNT-NOT
Okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. do 31.03.2012 r.
 

 „Opracowanie technologii produkcji regranulatów PMMA i PBT i zbadanie wpływu regranulacji na właściwości mechaniczne otrzymanych regranulatów”


Vouchery dla przedsiębiorstw – Wykonawca

Opis projektu
W ramach projektu opracowano założenia teoretyczne parametrów wytłaczania regranulatów PMMA i PBT oraz wytłoczono próbki regranulatów na dostosowanych do przetwórstwa PMMA i PBT prototypowych laboratoryjnych stanowiskach badawczych. Wykonane na stanowisku badawczym próbki nowych prototypowych regranulatów PMMA i PBT przebadano pod kątem ich właściwości. Wykonano badania t. j.: masowy wskaźnik szybkości płynięcia, badanie temperatury mięknienia Vicat, badanie udarności wg Izoda, wytrzymałość na rozciąganie.

Całkowita wartość projektu: 39 000 PLN + VAT
Sfinansowane ze środków: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Okres realizacji projektu: 03.11.2014 r. do 29.01.2015 r.
 

„Opracowanie technologii przetwarzania tonerów do drukarek z podziałem na frakcje”


Vouchery dla przedsiębiorstw - Wykonawca

Opis projektu
Celem prac było określenie możliwości separacji elektrostatycznej mieszanin tworzyw polimerowych pochodzących z poużytkowych tonerów od drukarek. Badania wykonano przy użyciu prototypowego elektrostatycznego separatora walcowego mieszanin polimerowych, zbudowanego w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Mieszaniny poużytkowe tonerów do drukarek stanowiły próbki pierwotne TONER 1, TONER 2, będące mieszaniną PS/ABS o zawartości poszczególnych składników mieszaniny wynoszącej 40/60%. Próbki pierwotne poddano procesowi separacji elektrostatycznej na poszczególne frakcje. Odseparowane składniki zgranulowano i następnie poddano ocenie właściwości fizykochemicznych. Zbadano właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu, masowy wskaźnik szybkości płynięcia oraz udarność metodą Charpy’ego i stwierdzono, że otrzymany surowiec może być z powodzeniem wykorzystany do ponownego przetworzenia.

Całkowita wartość projektu: 29 500 PLN + VAT.
Sfinansowane ze środków: Projekt systemowy PO KL pn „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”. Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji projektu: 20.06.2014r. do 15.10.2014 r.
 
 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: